Kolding er klar til at satse på vedvarende energi

Fredag 26. Februar 2021 08:24 227
Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det nødvendigt at udfase energi baseret på fossile brændstoffer. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det nødvendigt at udfase energi baseret på fossile brændstoffer. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Byrådet i Kolding har vedtaget en række principper for fremtidige vedvarende energianlæg i kommunen. Principperne skal sikre, at de nye anlæg bliver opført i tæt samarbejde med de pågældende lokalområder.

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det nødvendigt at udfase energi baseret på fossile brændstoffer og i stedet etablere anlæg, der kan producere vedvarende energi. Det gælder også i Kolding, hvor Byrådet i efteråret vedtog ambitiøse klimamål i sin nye Bæredygtighedsstrategi. Derfor er borgmester Jørn Pedersen glad for, at de nye principper for vedvarende energianlæg nu er på plads. På byrådsmødet den 23. februar blev principperne vedtaget enstemmigt.

- Det glæder mig, at vi i Byrådet er ambitiøse på klimadagsordenen med en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent senest i 2030. Hvis vi skal lykkes med at nå målet, er en del af svaret nødvendigvis vedvarende energi, som virkelig rykker på den dagsorden, siger borgmester Jørn Pedersen.

Bæredygtighedsstrategien blev vedtaget i efteråret 2020 med fuld opbakning fra alle 25 byrådsmedlemmer.

Godt naboskab

De nye principper er delt op i generelle principper, der gælder for alle typer af vedvarende energianlæg, samt specifikke principper for de enkelte teknologier som solceller, biogas og vindmøller.

Det første af de generelle principper går ud på, at de nye anlæg for vedvarende energi skal etableres i samarbejde med lokalområdet og bidrage til lokalsamfundet, så der skabes en bred lokal forankring og opbakning.

- Vi er helt med på, at biogasanlæg, solcelleparker og vindmøller påvirker et lokalsamfund og den enkelte borger, der har bolig tæt på anlægget. Derfor er det første af de generelle principper også det vigtigste. Princippet pålægger udviklerne af nye anlæg at samarbejde tæt med lokalsamfundet og der skal ikke herske tvivl om, at vi tager det gode naboskab til vedvarende energianlæg meget alvorligt, siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

Vejledende minimumsafstande til biogasanlæg øges

Kolding Kommunes nye principper for vedvarende energianlæg er et supplement til de gældende lovkrav, retningslinjerne i kommuneplanen samt de kompensationsordninger, der eksisterer i forvejen og principperne vil være retningsgivende for dialogen med udviklere af vedvarende energianlæg, der er interesserede i at opstille anlæg i kommunen.

- Når vi skal etablere nye anlæg, kommer vi selvfølgelig til at overholde de nationale lovkrav, men vi har samtidig valgt at øge de vejledende minimumsafstande til biogasanlæg, så vi siger, at der som udgangspunkt skal være mindst 500 meter til nærmeste bolig og mindst 1 km til boligområder, hvor den nationale vejledning er på henholdsvis 300 meter og en ½ km, fortæller Birgitte Kragh.

I forhold til vindmøller lægger principperne sig op ad de gældende lovkrav, men med mulighed for at skærpe afstandskravet i forhold til det enkelte anlæg for at sikre hensyn til naboer og landskabet.

Også når det gælder større solcelleanlæg i åbent land vil der være en særlig opmærksomhed fra Byrådets side på at sikre behørige afstande mellem disse anlæg og boligbebyggelser. Der er ikke fastsat en konkret minimumsafstand, da det vil afhænge af anlæggets synlighed, terrænet, beplantning, og lignende forhold.

For hvert vedvarende energianlæg gælder det, at projektet skal politisk behandles og godkendes inden det bliver gennemført.

Næste skridt i arbejdet med at etablere vedvarende energianlæg bliver, at By- og Udviklingsforvaltningen inviterer relevante aktører, der har vist interesse for at opstille anlæg i kommunen, til et møde, hvor principperne og kommunens forventninger til udviklerne vil blive gennemgået og drøftet.

Tags