Onsdag, 22. maj 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), byrådsmedlem og folketingskandidat, Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

Da jeg er far til 3, er fødegangen ikke ukendt for hverken min hustru eller mig. Vi har oplevet 3 vidt forskellige fødselsforløb, der heldigvis er endt godt hver gang. At der fandtes alternativer til sygehuset vidste jeg måske nok, her tænkte jeg som det første på hjemmefødsel, og det var aldrig rigtig på tale, da hverken Tina eller jeg havde lyst til dette.

I efteråret 2017 hæftede jeg mig for første gang ved ordet fødeklinik! På Sjælland er der private fødeklinikker, og jeg har besøgt først Birgit Thalwitzer på jordemoderklinikken Jordemoder.dk i Fredericia, (jordemoderklinikker er ikke fødeklinikker), og senest Louise Zielinski der er indehaver af Storkereden, der netop er en privat fødeklinik.

Sammen med regionsrådsmedlem Henriette Schlesinger (V) fra Region Syddanmark vil jeg kæmpe for, at kvinder hele landet over, får det frie valg og mulighed for at føde på private fødeklinikker. I dag er det kun på Sjælland at dette kan lade sig gøre, og det er ærgerligt. En fødeklinik har en høj faglighed, og er akkrediteret af regionen, de er underlagt samme tilsyn som på hospitalerne og er godkendt af patient sikkerhedsstyrelsen.

Desuden er bruger tilfredsheden høj og arbejdsmiljøet er i top. Bruger tilfredsheden og arbejdsmiljøet hænger naturligt sammen med, at der er nogen helt andre og afslappede rammer på en fødeklinik, og arbejdstrykket er meget lavere end på hospitalerne.

Mit besøg på Storkereden gjorde stort indtryk på mig, da det var varmt, venligt og hjemligt, her slapper man af, og oplever ikke samme ”stress” som jeg selv har set på fødegangen.

Jeg spurgte Louise hvad man gør, hvis der opstår komplikationer under fødslen, og svaret var meget beroligende, for hvis der under graviditeten (eller den forrige graviditet), er nogen som helst bekymringer eller opmærksomhedspunkter, så kan man ikke visiteres til klinikken, ligesom der er fokus på at afstanden til et hospital ikke er længere end man kan rykke ud akut, det sidste har der dog aldrig været brug for på Storkereden.

Fødeklinikker er en god ide fordi det understøtter det frie valg. Det gør det lettere at genrekruttere eller holde på de dygtige jordemødre der ellers forlader faget pga. arbejdstrykket. Det kan fungere som en ”buffer” for fødegangene hvis der opstår spidsbelastninger der ikke er hensigtsmæssige, hvilket Tina og jeg selv har oplevet.

Det skal selvfølgeligt gøres ordentligt! Derfor skal klinikkerne placeres meningsfuldt, jeg ser en i Trekantområdet og gerne i Fredericia, men dette skal foregå sammen med fagligheden. Klinikkerne SKAL være akkrediteret ved Regionen. En smileyordning tænker jeg vil være en god ide. Ensretning i visitationen er vigtig. De ansatte jordemødre skal have tilknytning/vagter på sygehusene, for fortsat at sikre den faglige standart. Sidst men ikke mindst så skal der være én pris pr. fødsel, og den skal være sammenlignelig med prisen på hospitalet.

Fødeklinikker, det vil jeg kæmpe for.

Læserbrev af Bo Vesterlund (SF), EP-kandidat, Rosenholm 18, 6000 Kolding.

Når vi færdes i naturen, får vi motion, (overvejende) frisk luft og oplevelser. Men Danmark har mindre skov og natur end andre lande i Europa.

Derfor skal vi bevare og genskabe vild natur med skov der kan optage noget af den co2 vi udleder for meget af, og vi skal ikke ødelægge et NATURA 2000-område i Sønderjylland med et nyttesløst hegn.

Mange plantearter, fuglearter, insekter og sommerfugle er forsvundet blandt p. g. a. pesticider som nu også truer vores drikkevand. Da halvdelen af verdens bier er forsvundet, kan det blive svært at få frugttræer bestøvet og at producere honning.

Derfor skal vi bevare blomstrende grøftekanter og skabe grønne områder i byerne.

Mange steder har vi strande med blåt flag og rent badevand. Men det flyder med plastik i havene, hvor 8 millioner tons dumpes årligt. På bunden af Marianergraven, i 11 kilometers dybde, fandt en ubåd plastik. Det er sundt at spise fisk – men ikke med plastik i!

I naturen er der også smulret mikroplast fra plastikprodukter. EU´s 2025-mål for genanvendelse af plastik er 50 %, men i Danmark genanvendes kun 20%. Heldigvis vil EU´s plastikdirektiv, som SF har arbejdet meget for, mindske mængden af engangsbestik af plastik i naturen.

EU har en havstrategi for et godt havmiljø i 2020, men den danske regerings havstrategi for 2020-26 opfylder ikke denne strategi. Danske havbrug udleder for meget kvælstof, men regeringen vil have EU´s frist for at forbedre havmiljøet udskudt til efter 2027.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Mariavej 9 6091 Bjert.

Monopol skal aflives og lovgivningen ændres før vi kan anvende den mest miljøvenlige energi.

Det er min påstand at flere love, her blandt andet varmeforsyningsloven er en hindring for miljørigtig energianvendelse, hvorfor der skal lovændring til.

Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi skal gøre en stor indsats for et forbedret klima, så vi kan aflevere en bedre verden end vi overtog.

Derfor undrer det mig rigtig meget at vi lovgiver og tillader monopoler, der forhindrer at bruge den absolut mest Co2 neutrale energi, nemlig overskudsvarme fra virksomheder og energi der fremkommer fra behandling af restaffald og overophedet spildevand.

For mig ligger det lige til højrebenet, at samle energien op og anvende den.

Men som eksempel på det modsatte har vi i Trekantområdet givet Ørstedværket førsteret til at levere varme til fjernvarmen. Ørstedværkets varme er produceret på flis, der kommer af træ som i store mængder, er importeret fra fjernt liggende lande, og så leder vi overophedet spildevand og andet Co2 neutral energi ud i Lillebælt, og ud i atmosfæren.

Overskudsvarmen kunne være anvendt til boligopvarmning, som det blandt andet sker i ungdomsboligerne ved Skamlingvejen i Kolding.

Fjernvarmeværkerne har forsyningsret – de burde også have pligt til først at bruge den Co2 neutrale energi fra overskudsvarme, og først derefter supplere med importeret energi.

Jeg vil arbejde for en ændring af varmeforsyningsloven og sikre at monopolvirksomheder påtvinges at anvende den mest klimavenlige energi.

Læserbrev af Karina Lorentzen, spidskandidat for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

I Syd- og Sønderjylland stiger antallet af ældre med ca. en femtedel frem mod 2024. Det kræver handling, hvis ikke kommunerne kompenseres for den udvikling. Derfor bakker SF op om 30 borgmestres krav om, at der nedsættes en kommission efter Folketingsvalget, som skal se på hvordan det kommunale udligningssystem – den måde kommuneøkonomien fordeles på 98 kommuner på - skal se ud.

Det er nødvendigt, hvis vi vil sikre, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde fornuftig ældrepleje og ordentlige skole – ellers vil der blive meget stor forskel på livet i rige og mindre rige kommuner. Men det handler også om penge - der skal tilføres flere, hvis alle kommuner landet over skal have mulighed for at løfte opgaverne i fremtiden.

De penge vil SF prioritere til bl.a. minimumsnormeringer i børnehave og vuggestuer, og på ældreområdet skal pengene følge befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner så dem, der oplever de største stigninger i antallet af ældre, får tilsvarende flere penge.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), næstformand i Teknik- og Klima, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Jeg er rigtig glad for at naturen vinder på projektet Vildt med Vilje, men også at vi som mennesker for glæder af mere natur hvor vi færdes i hverdagen. Derfor er jeg også glad for at vi i Kolding kommune arbejder videre med at etablere 1-2 nye arealer årligt med ”Vild med Vilje i Kolding Kommune”.

Vi har i Kolding kommune i 2016 og 2017 gennemført i alt 9 pilotprojekter i udvalgte kommunale grønne områder. Projektet kaldes samlet for ”Vild Med Vilje i Kolding Kommune”. Formålet har været at undersøge, om der gennem ændringer i den grønne drift kan skabes en mere mangfoldig natur i områderne samtidig med, at der skabes flere oplevelsesmuligheder for borgerne.

Erfaringerne fra de 9 projekter er generelt gode. Det er med forholdsvis små ændringer i arealernes drift muligt at gøre arealerne mere spændende og varierede for publikum at benytte samtidig med, at områdernes potentiale for biodiversitet øges.

Der har i pilotprojekterne været stor fokus på kommunikationen til borgere i pilotprojekternes lokalområder, Konklusionen er, at der ved rettidig information kan skabes forståelse for projekternes formål og opnås positiv stemning omkring selv ret betydelige driftsændringer.

Det er rigtig dejligt, at der er blevet taget god imod projektet fra borgerne, men også at der er bred opbakning fra de øvrige partier heriblandt formanden for Teknik- og klimaudvalget Jakob Ville(V), til at arbejde videre med mere mangfoldig natur og mere biodiversitet i kommunen.

I denne kontekst fristet man næsten til at sige, at man er Vild med Ville.

Læserbrev af Ole Alsted (V), medlem af Økonomiudvalget, Viuf Stationsvej, 6052 Viuf.

Byrådsmedlem Elvis Comic (S) skrev et læserbrev den 2. maj 2019, hvor han gjorde sig umage med at bruge sejlerudtryk omkring Kolding kommunes økonomi.

Elvis Comic skriver, at kaptajnen (borgmesteren) padler i en optimistjolle. Sandheden er, at Elvis Comic nu tisser op mod vinden. Og det er ikke klogt. Hvis vi bliver i sejlerudtryk, så er den kurs, som den socialdemokratiske byrådsgruppe nu sætter en meget mærkelig retning uden land i sigte.

Angrebet fra Elvis Comic blæser i vinden. Det er uforståeligt, når det er en kendsgerning, at den socialdemokratiske byrådsgruppe stemmer for de samme ting som resten af partierne i byrådet.

Senest ved mødet i økonomiudvalget (uge 19), hvor vi drøftede netop økonomi og styring af økonomien, også her blev der udtrykt tillid og tro på, at vi gør det rigtige og det nødvendige i situationen.

Byrådets to socialdemokratiske medlemmer var også i denne sag enige med Venstre. Derfor er det besynderligt at læse Elvis Comics mærkværdige udtalelser, der nu peger i en helt anden retning.

Venstre i Kolding kommune har sat en klar kurs. Det er ikke hver dag, vi har vinden i ryggen, men vi er alle i samme båd, og fortsat indstillet på et bredt samarbejde. Også med socialdemokraterne, når de besinder sig til at vende skråen. Skib – ohøj!

Læserbrev af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), folketingskandidat, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Hvis du tror, at det kun er udsatte og misbrugere, der ikke kommer til tandlægen, fordi de ikke har råd, kan du godt tro om. Analyse Danmark har lavet en undersøgelse, der viser, at det også gælder 40 procent af 3F’s ansatte med de laveste indkomster. De har simpelthen ikke pengene, og de får derfor ikke lavet helt nødvendige behandlinger. Det skaber en ulighed i sundhed, som sætter sine tydelige spor i tandsættet.

Det duer ikke. Tænderne bør høre med til den skatteyderbetalte sundhed, og derfor skal vi af med brugerbetalingen på tandlæge. Det er de færreste, der ved det, men ubehandlet betændelsestilstand i tænderne kan faktisk give både diabetes og hjerte-kar sygdomme, der også på sigt koster udgifter til behandling. Det giver derfor meget menig at forebygge den situation.

Desuden er tandlæge blevet dyrere, fordi de offentlige tilskud er faldet. I 1980'erne udgjorde det offentlige tilskud til tandlæge 44 procent. Nu er det faldet til 17 procent. Det går ud over de laveste indkomster, og derfor går SF til valg på at udfase brugerbetalingen.

Flot Tarzanbane

Maj 22, 2019

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for fritids- og idrætsudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Der er netop indviet en ny Tarzanbane mellem Kvarterhuset på Junghansvej og Pulzion. Det var en herlig oplevelse, at være med til at åbne den og se alle de glad børn tage den i brug.

Jeg har været med så længe, at jeg godt kan huske alle de store og gode forventninger der var til projektet med kvarterløft og Kvarterhuset. Det er ofte sådan, at når der er meget store forventninger, så er det vanskeligt at indfri dem. Men man må sige at det er lykkedes der. Takket være dygtige og engagerede ansatte og ikke mindst nogle helt fantastiske frivillige.

Kvarterhuset og Gademix har altid haft et stort fokus på leg og bevægelse, bl.a. svia trampolinerne, Kolding Parkour Park og Tarzanbanen. Når ting bliver brugt, bliver de også slidt. Sådan var det også gået med Tarzanbanen. Det er derfor en stor fornøjelse, at vi fra Fritids- og Idrætsudvalget her været med til at realisere en ny Tarzanbane.

Det siges, at Tarzanbanen med sine ca. 150 m. er Danmarks længste tarzanbane! Med sine naturlige farver og former, ser det nærmest ud, som om den vokset op af sig selv, ud af det grønne. Det er den naturligvis ikke.

Derfor vil jeg til slut sige en stor og dybtfølt TAK til bestyrelsen i Kvarterhuset – med formand Henning Hansen i spidsen - for deres store indsats med at få Tarzanbanen op at stå.

Læserbrev af Karina Adsbøl (DF), medlem af Folketinget og handicapordfører for DF, Koldingvej, 6580 Vamdrup.

Jeg finder det dybt urimeligt, at arbejdsskadesager trækkes i langdrag. Det er en stor belastning for den enkelte, hvis en sag om arbejdsskade kan trække ud i årevis, og det er noget, der slider på psyken.

Den gennemsnitlige ventetid på at få vurderet tabet af sin arbejdsevne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter en skade, er lige nu på 32 måneder. Ifølge lovgivningen må den ligge på mellem 20-22 måneder.

Derfor har jeg nu bedt ministeren redegøre for, hvorvidt det kan være rimeligt, at borgere kan vente over ti år fra de får en arbejdsskade til den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen foreligger. Desuden har jeg bedt ministeren redegøre for, hvilke initiativer han agter at sætte i gang for at sikre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke bliver ved med at udskyde de endelige afgørelser i borgernes arbejdsskadeerstatningssager med henvisning til midlertidigt fleksjob.

Vi er ganske enkelt nødt til at have rettet op på det her. Borgerne er ingenlunde tjent med så lange behandlingstider på at få vurderet en sag om arbejdsskade.

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), folketingskandidat og byrådsmedlem Kolding, Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

Pensions-debatten kører på allerstørste klinge, nogen mener de har et fuldt finansieret forslag til 3 mia. de samme skyder den nu foreliggende aftale ned, fordi det ikke er ambitiøst nok, selvom der er afsat mere end dobbelt så mange mia. til denne.

I Tyskland kører man en ”år på arbejdsmarkedet” politik, en model der virker i Tyskland, og selvom det er svært at beregne hvad besparelsen er i sundhedsvæsenet, hvis folk får ret til at trække sig fra arbejdsmarkedet inden de er slidt helt op; Så er jeg overbevist om at det er rigtig mange penge, og for mange vil være den helt rigtige løsning.

Jeg stiller op for Venstre, og hilser den nye aftale der er indgået velkommen, da den er et skridt i den rigtige retning, samtidig bakker jeg loyalt op om de tiltag der gavner Danmark og danskerne mest.

I egne rækker er min holdning til pensionen dog ikke den gængse, men med et svendebrev i rygsækken og en hel del år på byggepladsen, så er jeg sikker på at jeg kan være garanten, for at diskussionen om en differentieret pensionsalder også åbnes i egne rækker.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« Januar 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31