Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative Vælgerforening i Kolding, Mariavej 9 6091 Bjert.

Når jeg nu griber til pennen denne gang er det fordi jeg er målløs over de enorme summer af penge, der flyder rundt i samfundet i øjeblikket – og ikke mindst, hvordan de håndteres.

Helt aktuelt, så gældsættes Kolding Kommune nu i endnu højere grad, for at sætte gang i erhvervslivet efter Corna-epidemien, heri er jeg enig. Men at der optages yderligere lån for at tilfredsstille et enkelt partis særønsker, er under al kritik.

Kommunen låner nemlig ca. 35 millioner kr. ekstra, udelukkende for at få Dansk Folkepartis byrådsgruppe til at stemme for egnsteateraftalen, hvad DF ellers helst så nedlagt. Ja det virker ærligt talt tåbeligt.

Af en artikel i Jyske Vestkysten 14. maj fremgår det, at DF tog sig rigtigt godt betalt for at stemme for egnsteateraftalen. Ja, DF-gruppeformanden udtaler ”Det har været dyrt at få os med, i al beskedenhed har jeg spillet mine kort så godt som muligt”. Her spørger jeg bare ”hvornår er det blevet et succeskriterie at gøre noget så dyrt som muligt – især når det sker med borgernes penge”?

Jeg håber, at DF er klar over at det ikke er de politiske kolleger i byrådet, der skal betale for DF´s stemmer, det er borgerne i kommunen, der ender med den helt store regning.

Hvor længe vil skatteyderne i kommunen mon betale dyrt for at få DF til at stemme for alle mulige forslag?

Et komfortabelt flertal havde i dette tilfælde været nok.

At få 100% opbakning til alle forslag viser sig – som her – at blive meget dyrt.

Når vi ser på, hvordan byrådspolitikere vælter sig i corona-lån, så skulle man næsten tro, der var tale om Matador-penge, noget som hurtigt glemmes efter spillet er slut, men sådan er virkeligheden ikke.

Krav til affald

maj 25, 2020

Læserbrev af Filip Bekic Bladt, fællesledelseformand og byrådskandidat Socialdemokratiet i Kolding, Borgergade 4, st. th. 6000 Kolding.

Vi skal sortere mere! Sådan er budskabet i regeringens nye klima udspil. Derudover skal vi sortere ens i alle landets kommuner. Begge initiativer er fantastiske.

Vi når selvfølgelig ikke 70% af reduktionsmålet ved blot at sortere affald bedre, men vi reducerer udledningen i Danmark på 0,7 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2030. Derudover bliver både forbrugere og virksomheder mere bevidste omkring forbrug, sortering og genanvendelse.

Jeg synes, at regeringens forslag er godt, og jeg glæder mig meget over, at fremtidens løsninger bliver mere genanvendelige og miljørigtige. Selvom det for mange mennesker bliver en omvæltning, så skal vi huske på, at vi allerede sorterer rigtig meget. Nu kommer der blot mere system over den måde vi gør det på.

Der ligger selvfølgelig et ansvar hos den enkelte borger, men der skal også ligge et ansvar hos virksomhederne og producenterne. Hvis vi skal sortere mere og bedre og blive bedre til at genanvende, så stiller det krav til de materialer, der bliver brugt i produktionen. Desuden mener jeg, at vi skal stille krav til virksomhederne.

Al emballage, der bliver produceret, skal forsynes med synlige sorteringsanvisninger. For eksempel skal der på mælkekartoner være et synligt piktogram, der klart og tydeligt anviser hvor emballagen skal være. Enkelte virksomheder gør det allerede, men det skal være lovpligtigt på alt emballage. På den måde gør vi det mere overskueligt at sortere affald for almindelige mennesker.

Hvis vi skal nå de 70% reduktion i 2030 skal vi stille krav til hinanden. Vi forbrugere har et ansvar, men vi kan ikke løse det alene. Der skal være klare politiske krav og retninger, før vi kan nå vores målsætning, og så skal Danmark være foregangsland. Vi skal ikke vente på alle de andre lande, men vi skal gå forrest, dele vores viden og presse på europæisk og internationalt, så vi sammen kan finde de bedste bæredygtige løsninger.

Globale problemer skal også løses lokalt.

12 virksomheder på Kolding står sammen om et åbent brev til byrådet i Kolding.

Åbent brev af:

H. Daugaard
Svane Shipping
GRAU Shipping
Hjaltelin
Aalborg Portland
DLG
Danish Agro
S. A. Christensen & Co.
RIMECO
NCC Industry
Kolding Havne Entreprenør
Vejer og Måler

Kolding Havn skaber værdi for hele Kolding.

Den igangværende Corona-krise skaber betydelige negative økonomiske konsekvenser i Danmark. Nationalbanken frygter ligefrem en nedgang i BNP på op til 10 procent. Det er derfor, det er nu, at det gælder om at holde fast i det erhvervsliv, som skaber værdi og beskæftigelse – både nationalt, og lokalt i Kolding.

For havnevirksomhederne i Kolding er der desværre en dobbelt usikkerhed. Udover usikkerheden ved effekterne af Corona-krisen har byrådet i Kolding skabt en usikkerhed om virksomhedernes forsatte eksistens på Kolding Havn, uagtet at flere af virksomhederne har haft virke på Kolding Havn i flere årtier.

Der er behov for afklaring og sikkerhed for fortsatte investeringer i havnevirksomhederne på Kolding Havn.

Kolding Kommune bør derfor snarest muligt beslutte, om man ønsker at udfase eksisterende, stabile havnevirksomheder fra en velfungerende havn i vækst og i stedet bruge betydelige beløb i kommunale investeringer i en satsning på boligbyggeri, som eventuelt først om mange år giver indtægter til kommunen.

Kolding Havn yder et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien, og vi vil opfordre byrådet til at passe på dette bidrag til kommunens indtægter, beskæftigelse og fremtidige erhvervsudvikling. I en tid med risiko for tab af mange arbejdspladser leverer virksomhederne på havnen både direkte og indirekte afledte jobs til ufaglærte, faglærte samt højtuddannede.

En analyse fra Syddansk Universitet (Center for Regional- og Turismeforskning, Oplandsanalyse 2017) viser, at de samlede skatter, moms og afgifter i forbindelse med havnens aktiviteter har en værdi på over 1 milliard kroner om året i totale effekter inden for kommunegrænsen i Kolding.

Det samlede antal af både direkte beskæftigede på havnen og afledt beskæftigelse af havnens aktiviteter er på godt 3300 arbejdspladser. Det er et væsentligt og mere varigt bidrag, som etableringen af et nyt boligetagebyggeri på havnen ikke bør skubbe ud af kommunen. Pas godt på de mere stabile havnejob i en krisetid.

Mange virksomheder også i Kolding-området er konjunkturfølsomme, og flere rammes yderligere hårdt af den omfattende økonomiske opbremsning ved den nuværende Corona-relaterede krise.

Havnevirksomhederne risikerer naturligvis også at blive påvirket af den økonomiske afmatning, men flere af havnevirksomhederne transporterer og bearbejder produkter, som ikke er konjunkturfølsomme, f.eks. foderblandinger og gødning til landbruget, forsyninger til enzymproduktion og leverancer af brændsler til energiproduktion. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for beskæftigelsen og økonomien i Kolding, hvis byrådet værner om havnevirksomhederne i Kolding, og dermed skaber en højere grad af sikkerhed for job og økonomi til Kolding-området i tider med stigende økonomisk usikkerhed.

Skibstransport fremmer den grønne omstilling og mindsker trængslen

Kolding Havn er en fremsynet og stadig mere grøn og bæredygtig havn. Skibstransport af gods er den mest klimavenlige transportform, som begrænser mængden af lastbiltransport i hele region syd. Derfor er fortsat skibstransport af gods til Kolding Havn et positivt bidrag til den grønne omstilling og reducering af trængslen på vejnettet.

Kolding Havn har i de senere år investeret i grønne løsninger og flere er på vej. Nye skibe, som anvendes af Aalborg Portland fra 2019 bl.a. ved transport til Kolding Havn, medfører en yderligere CO2-reduktion fra skibstransport, hvilket svarer til en besparelse i brændstofforbruget per ton cement på 55 pct. ift. de ældre skibe.

Hvis Kolding Kommune udfaser Kolding Havn, vil det medføre en markant øget CO2-udledning fra flere tusinde ekstra lastbiltransporter med de tonstunge produkter, som flere af havnevirksomhederne i dag leverer til Kolding-området med skibstransport. Såfremt Aalborg Portland ikke kan anvende silo-anlægget på Kolding Havn, vil det medføre kørsel med yderligere 2700 lastbiler årligt til distribution af cement til kunderne i region syd.

Jo mere søtransport af gods desto mindre lastbiltransport, hvilket mindsker både miljøpåvirkningen og trængslen på vejene.

Kolding Havn er vigtig - havnevirksomheder med national interesse

Kolding Havn er en vigtig havn. Kolding Havn er en aktiv erhvervshavn med stigende omsætning, og havnevirksomhederne bidrager med vækst og beskæftigelse i Kolding. Havnen ligger strategisk godt for hele region syd og med kort kørselsafstand fra havnen ud til omfartsveje og motorvejsnet.

På havnen er der flere virksomheder, som man fra officiel side betegner som virksomheder af national interesse, jf. havneloven. Det gør man, fordi disse virksomheder og deres aktiviteter er afgørende for at skabe sammenhæng og udvikling bredt i samfundet herunder ift. produktion/distribution af produkter til brug for fødevareproduktion. Det er også virksomheder, som har et ønske om at udvikle deres aktiviteter på havnen, der vil give yderligere indtægter til Kolding-området og skabe nye arbejdspladser.

At der er virksomheder af national interesse på havnen, vil forventeligt give Kolding Kommune store juridiske udfordringer i forhold til at udfase eller indskrænke havnen. Dette aspekt synes byrådet ikke at være opmærksomme på.

Undgå værdispild for milliarder

Kommunens tidligere udmelding om lukning af Kolding Havn har skabt stor usikkerhed blandt virksomhederne på havnen. Det er virksomheder, der har foretaget store investeringer, og som bidrager med både indtægter til kommunen og beskæftigelse til mange ansatte.

Havnevirksomhederne har bygninger til en værdi af 2,5 mia. kr., som vil gå tabt ved udfasning af havnevirksomhederne. Det er et betydeligt samfundsmæssigt værdispild, hvis man vil gennemtvinge nedrivning af sådanne værdier ved afvisning af forlængelse af de nuværende lejeaftaler, når det omhandler aktive virksomheder placeret på en veldrevet havn.

Behov for kritisk masse

Hvis Kolding Havn skal bevare den nødvendige kritiske masse af tonnage til opretholdelse af en konkurrencedygtig og omkostningseffektiv havnedrift, skal de nuværende typer af havnevirksomhed bibeholdes.

De nuværende havnevirksomheder skal derfor kunne opnå sikkerhed for forlængelse af gældende lejeaftaler på de nuværende matrikler. Forlængelse af lejeaftalerne bør ske med 30 års kontraktperioder, som der er præcedens for på Kolding Havn

Dialog om boligbyggeri kræver klare præmisser

Vi er åbne for en konstruktiv dialog og deltager i alle de møder og debatter, vi har mulighed for.

Men der er brug for en afklaring.

Vi har ikke noget imod boligbyggeri på områder knyttet til havnen, men præmissen for boligbyggeri på havneområdet må være i respekt for de nuværende havnevirksomheders placering og betydelige investeringer i produktions- og distributionsbygninger.

Virksomhederne ønsker at udvikle havnen, og flere virksomheder har ansøgninger om investeringer og udviklingsprojekter liggende hos kommunen eller havnebestyrelsen, men sagsbehandlingen er tilsyneladende sat i stå. Det er ikke en rimelig måde at agere på, og det skader havnen, virksomhederne og dermed også kommunens økonomi.

Det er vores vurdering, at planloven ikke giver mulighed for at drive en aktiv erhvervshavn med de nuværende havnevirksomheder tæt på et stort boligområde. Derfor må kommunen vælge. Ønsker Kolding Kommune fastholdelse af arbejdspladserne i de veldrevne havnevirksomheder, så skal de eventuelt kommende boligområder ikke placeres tæt på de centrale områder med erhvervsaktivitet på havnen. Derfor skal boligbyggeri på områder ved Kolding Havn ske i respekt for de nuværende erhvervsaktiviteter på Kolding Havn.

Boligbyggeri på havneområdet må ikke indskrænke de nuværende virksomheders muligheder for erhvervsaktivitet på Kolding Havn, og der skal fortsat være mulighed for udbygning af havnevirksomhedernes kapacitet og forlængelse af lejeaftaler.

Vi ser frem til reel dialog og snarlig afklaring af grundlaget for fremtidig drift af havnevirksomheder på Kolding Havn.

Fakta: Havnevirksomhederne på Kolding Havn

Mere end 400 personer (2017) er direkte ansat i havnevirksomhederne og ca. 2.900 afledte job i hele kommunen. (I 2019 var der direkte ansat 512 medarbejdere i havnevirksomhederne på Kolding Havn)

- 6,6 pct. af beskæftigelsen indenfor Kolding Kommunes område er skabt af effekterne ved aktiviteterne i Kolding Havn.

- 8,5 pct. af det samlede skatteprovenu fra aktiviteterne indenfor Kolding Kommunes område er afledt af havnevirksomhederne.

- Provenueffekten af havneaktiviteten skønnes til 322 mio. kr. ift. kommuneskatterne. (Kilde: Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Oplandsanalyse, 2017)

Dertil kommer, at Kolding Havn er i vækst, og havnevirksomhedernes bygningsmasse/siloer har en samlet værdi på ca. 2,5 mia. kr.

Punkter til afklaring ift. rammerne for havnevirksomhedernes drifts- og investeringsvilkår

Ønsker byrådet reelt fortsat erhvervsaktivitet hos de nuværende havnevirksomheder fremover, så er der behov for afklaring af de helt afgørende rammevilkår.

- Kan de nuværende havnevirksomheder forvente fortsat adgang til længerevarende forlængelse af de nuværende lejeaftaler på Kolding Havn, således at virksomhederne kan investere og opretholde driften i Kolding samt undgå værdispild ved nedrivning af velfungerende silo-, lager- og produktionsfaciliteter?

Øvrige centrale spørgsmål

- Ønsker byrådet, at nogle af de nuværende godstyper skal udfases fra Kolding Havn, f.eks. via manglende forlængelse af de pågældende havnevirksomheders lejeaftaler?

- Finder byrådet det foreneligt med målsætningen for den grønne omstilling i Danmark, hvis de nuværende havnevirksomheder udfases fra Kolding Havn, hvorved at lastbiltransporten forøges med flere tusinde kørsler, mens den mindre CO2-udledende skibstransport reduceres?

- Finder byrådet det samfundsøkonomisk acceptabelt at udfase de nuværende havnevirksomheder og dermed gennemtvinge nedrivning af bygningsfaciliteter til en værdi på ca. 2,5 mia. kr., når Kolding Havn er i fremgang og omkostningseffektiv?

- Ønsker byrådet, at de nuværende mere end 500 direkte job i havnevirksomhederne og de ca. 2.900 afledte job fra havneaktiviteterne i hele kommunen, hvoraf mange ikke er konjunkturfølsomme, skal udfases til fordel for usikre kommunale investeringer i udvikling af arealer til ejendomsprojekter?

- Finder byrådet det acceptabelt, hvis Kolding Kommune udfaser en erhvervshavn, som rummer havnevirksomheder af national interesse, jf. havnelovens krav om beskyttelse heraf?

- Vil byrådet sikre, at havnevirksomheder som byrådet eventuelt ønsker, skal fraflytte deres nuværende areal til brug for investering i boligbyggeri, fuldt ud kompenseres for udgifterne ved nedrivning og genopførsel af nye produktionsfaciliteter på andet areal på Kolding Havn?

Læserbrev af Poul Erik Jensen, socialdemokratisk gruppeformand i Kolding byråd, Østergade 20, 6580 Vamdrup.

Den grønne omstilling har åbenbart svært ved at slå igennem i Sydtrafik, hvor man vil satse på dieselbusser i endnu to år.

Det harmonerer ikke med den grønne omstilling, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent inden for de kommende 10 år.

Hvor bliver ambitionerne af?

En række steder i Danmark er man i fuld gang med omstillingen. Blandt andet i Roskilde, hvor der nu køres med el-busser. I Nordjylland har det lokale trafikselskab erstattet 16 dieselbusser med biogas busser.

Derfor en opfordring til, at de politisk ansvarlige kommer i arbejdstøjet i Sydtrafik. Dårlige undskyldninger flytter ikke verden.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), byrådsmedlem og gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Ekstra penge til vores sociale væresteder; Café Paraplyen og Folkekøkkenet (Haderslevvej 47-49). -Og fremtiden for et Egnsteater i Kolding er sikret. Det er noget af det som vi i SF har lagt særligt vægt på blev en del af aftalen om ”Fremtidens midtby”.

Det er usædvanlige tider vi lever i, og derfor er der også i denne forhandling om fremtidens byliv blevet plads til at vi har fundet penge til folkekøkkenet og Cafeparaplyen.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er jeg selvfølgelig særlig glad for at vi nu er et samlet byråd som ønsker at rette op på de besparelser som har ramt vores sociale væresteder urimelig hårdt.

Jeg er også lettet over at vi nu har sikret et egnsteater. Fredericiagade 1 bliver Koldings nye dagligstue møbleret med et egnsteater og et folkeligt teater som byder alle indenfor- Lige fra teenagerne til oldeforældrene.

I SF er vi utrolig glade for at der er indgået et kompromis. Kompromiset er en pose blandet bolcher.

Men det viser at når vi sammen sætter os rundt om bordet og får en åben dialog, så kan vi også finde hinanden i samlet løsninger, så jeg vil også gerne sige tak for samarbejdet til min byrådskollegaer

Side 1 ud af 37